ประกาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)

 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัคร

และสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 10 อัตรา ดังนี้
 
ตำแหน่งที่รับสมัคร
- ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 6  อัตรา
- ตำแหน่ง พลขับ จำนวน  4  อัตรา
 
เปิดรับสมัคร : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 ( เว้นวันอาทิตย์ที่ 19 และ 26 กุมภาพันธ์ 2560 )

เข้าสู่เว็บไซต์กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  http://3ascom.rta.mi.th/index.php

รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน

 - อัตราสิบเอก จำนวน 4 อัตรา

- รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6-27 ก.พ.60 เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงคลัง สป.5 ของ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างซ่อมปรับปรุงคลัง สป.5 ของ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.